PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0059

  • Đỗ Thị Mùi
Từ khóa: Cơ chế, chính sách, sản phẩm du lịch, thị trường du lịch

Tóm tắt

Bài báo có mục tiêu cơ bản là đánh giá tiềm năng, thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu là: Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: phân tích tổng hợp tài liệu, số liệu; phương pháp thực địa. Bài báo đã đánh giá được tiềm năng cả tiềm năng tự nhiên và tiềm năng về văn hóa để phát triển du lịch; phân tích được thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững. Một số giải pháp quan trọng nhất để phát triển du lịch theo hướng bền vững là: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá các sản phẩm và các điểm du lịch để khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của vùng. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO