MỘT SỐ YẾU TỐ NGỮ ÂM TRONG VIỆC XÂY DỰNG TÍN HIỆU THẨM MĨ CỦA NGÔN NGỮ THƠ CA

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0055

  • Lê Thị Thùy Vinh
Từ khóa: Tín hiệu thẩm mĩ, biểu tượng ngữ âm, ngôn ngữ thơ ca, ý nghĩa biểu trưng

Tóm tắt

Các yếu tố ngữ âm trong ngôn ngữ văn học nói chung và ngôn ngữ thơ ca nói riêng có vai trò quan trọng trong việc biểu đạt nội dung biểu trưng hay biểu cảm của tín hiệu ngôn ngữ. Sự biểu đạt này không được thể hiện một cách trực tiếp, rành mạch mà chỉ được gợi ra, được cảm nhận khi yếu tố ngữ âm hành chức trong ngôn từ cụ thể. Bài viết tập trung trình bày một số yếu tố ngữ âm trong việc xây dựng tín hiệu thẩm mĩ của ngôn ngữ trong các văn bản thơ ca trữ tình trong SGK THPT hiện hành. Đó là những yếu tố nằm trong cơ cấu của một âm tiết: âm đầu, vần và thanh điệu. Những yếu tố này có vai trò điển hình trong việc góp phần biểu đạt giá trị nội dung của tín hiệu ngôn ngữ, từ đó khẳng định ưu thế của hệ thống ngữ âm trong ngôn ngữ thơ ca như một chỉ dẫn để thực hiện chức năng thơ ca. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO