MỘT SỐ BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN TƯ TƯỞNG THỊ TÀI TRONG THƠ - PHÚ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0053

  • Tạ Thu Thủy
Từ khóa: Biểu tượng, thị tài, khoe tài, thơ – phú trung đại Việt Nam

Tóm tắt

Sử dụng biểu tượng để thể hiện tư tưởng thị tài được xem là một thủ pháp nghệ thuật quan trọng trong thơ – phú trung đại Việt Nam. Qua việc sử dụng biểu tượng nghệ thuật của các tác giả, có thể khái quát chúng thành hai nhóm cơ bản như sau: Các biểu tượng thể hiện sự khoe tài; Các biểu tượng thể hiện thái độ thương tài. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người viết và mức độ thị tài khác nhau mà các biểu tượng được sử dụng theo những cách khác nhau. Qua đó, người đọc thấy được sự đa dạng trong hình thức thể hiện tư tưởng thị tài trong thơ – phú trung đại. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO