TIẾP NHẬN VÀ ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT VĂN HỌC SO SÁNH Ở TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI KÌ

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0044

  • Ngô Viết Hoàn
Từ khóa: văn học so sánh, phong trào du học, tiếp nhận lí thuyết, Trung Quốc

Tóm tắt

Lấy thời điểm Hiệp hội Văn học so sánh Trung Quốc được thành lập vào năm 1985 làm điểm đối sánh, dựa trên phân kì lịch sử phát triển của bộ môn văn học so sánh tại Trung Quốc, bài viết này tiến hành khảo cứu một cách toàn diện về hệ thống tư liệu và các dữ kiện lịch sử liên quan. Qua đó, khái quát các đặc điểm nổi trội về việc tiếp nhận và ứng dụng lí thuyết văn học so sánh tại Trung Quốc qua ba giai đoạn: Giai đoạn tiền lịch sử (1906-1949), giai đoạn phi chuyên ngành và ngoại diên hoá (1949-1985) và giai đoạn chuyên ngành hoá, phát triển toàn diện (1985-nay). Phác hoạ bức tranh sinh động về văn học so sánh cũng như xu hướng phát triển của nó tại Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cung cấp tham chiếu khả tín cho việc xây dựng chuyên ngành đào tạo này trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO