HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

  • Lương Thị Thành Vinh
  • Lương Thị Thành Nam
Từ khóa: Công nghiệp, hiện trạng công nghiệp, tỉnh Nghệ An.

Tóm tắt

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta (16.489,97 km2 chiếm khoảng 5% diện tích của cả nước và với dân số 3.157.128 người năm 2018 chiếm khoảng 3,0% dân số cả nước) [11]. Với vai trò là một trong những đầu tàu của khu vực Bắc Trung Bộ, công nghiệp Nghệ An đã có những bước phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng khá, giữ vị trí thứ 2 trong khu vực Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn 2010 - 2019, ngành công nghiệp Nghệ An đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) tỉnh Nghệ An đạt 70.247,6 tỉ đồng năm 2019, tăng gấp 4,2 lần năm 2010. Năng suất lao động của ngành công nghiệp đạt 120 triệu đồng/người (2018), cao gấp 1,5 lần năng suất lao động toàn ngành kinh tế; gấp 3 lần ngành nông nghiệp. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 1.100 triệu USD. Sản phẩm của ngành công nghiệp luôn chiếm tỉ trọng tương đối cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh (năm 2019 chiếm 60%). Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỉ trọng của ngành công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp chế biến. Từ năm 2010 đến năm 2019 cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đã có sự chuyển dịch rất lớn: giảm nhanh tỉ trọng công nghiệp Nhà nước và tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp ngoài Nhà nước, tăng tương đối nhanh tỉ trọng công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nền công nghiệp bắt đầu hướng tới những ngành công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển các khu, cụm công nghiệp dựa trên việc quy hoạch không gian phát triển kinh tế xã hội theo hướng gắn kết các nguồn lực nổi trội của tỉnh cũng như đảm bảo được hiệu quả phát triển về cả 3 mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Tuy nhiên, năng lực phát triển của ngành công nghiệp còn ở mức độ khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, đòi hỏi trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần chú trọng vào một số giải pháp để đẩy mạnh vai trò động lực của ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-16
Chuyên mục
BAI BÁO