Quay trở lại chi tiết bài viết CÁC TIỀN ĐỀ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP SINH THÁI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tải xuống tải PDF