CÁC TIỀN ĐỀ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP SINH THÁI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

  • Đặng Thị Mai Trâm
Từ khóa: Tiền đề, cơ hội, thách thức, nông nghiệp sinh thái, Quảng Ngãi

Tóm tắt

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái (NNST) là một xu hướng phát triển của nông nghiệp hiện nay. NNST vừa đảm bảo sức khỏe của hệ sinh thái, vừa giảm chi phí đầu vào và cung cấp cho xã hội những sản phẩm an toàn. Tỉnh Quảng Ngãi có thiên nhiên phân hóa rất đa dạng, thuận lợi để phát triển NNST. Những điều kiện dân cư, kinh tế - xã hội cũng đang biến đổi có lợi cho sự phát triển NNST. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp theo hướng NNST đang vấp phải nhiều thách thức từ sự biến đổi môi trường và những khó khăn trong giai đoạn đầu để chinh phục thị trường và thay đổi tổ chức sản xuất. Đó chính là những vấn đề được đề cập và phân tích trong bài báo này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-16
Chuyên mục
BAI BÁO