Quay trở lại chi tiết bài viết PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG HƯỚNG TẠO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI: MINH CHỨNG TỪ VÙNG NÚI ĐÔNG BẮC, VIỆT NAM Tải xuống tải PDF