CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở TỈNH SƠN LA

  • Đỗ Thị Mùi
Từ khóa: Cơ hội, giải pháp thông minh, nông nghiệp 4.0, thách thức.

Tóm tắt

Bài báo sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, số liệu thống kê, quan sát, nghiên cứu thực tiễn. Mục tiêu cơ bản của bài báo là: Tổng quan các vấn đề về nông nghiệp 4.0, phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức trong phát triển nông nghiệp 4.0 và đề xuất các giải pháp để phát triển nông nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Sơn La

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO