SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TI VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY Ở BẮC KỲ TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN BA MƯƠI NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX

  • Phan Thị Thu
Từ khóa: Sức cạnh tranh, công ti vận tải đường thủy, Bắc Kỳ.

Tóm tắt

Hoạt động của các công ti vận tải đường thủy ở Bắc Kỳ từ cuối thế kỉ XIX đến ba mươi năm đầu thế kỉ XX diễn ra rất sôi nổi, cạnh tranh khốc liệt. Các công ti người Pháp được bảo trợ bởi chính phủ Pháp, có lợi thế về khoa học kĩ thuật đã tìm cách đánh bại những công ti của nhiều quốc gia. Trong khi đó, công ti người Hoa đã tận dụng lợi thế về vốn và kinh nghiệm kinh doanh, đã có chỗ đứng chân ở hầu hết các thương cảng, bến bãi ở Bắc Kỳ để cạnh tranh mạnh mẽ với người Pháp, hạn chế ảnh hưởng của chính quyền. Ra đời sau, công ti của người Việt buộc phải tìm cách đánh bại thị phần của những thương nhân Hoa Kiều trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sông. Khá nhiều lần công ti của người Việt dám đương đầu cạnh tranh với các công ti của người Pháp trong các tuyến di chuyển đường sông nhưng vận tải đường biển thì không phải là đối thủ của người Pháp. Người Châu Âu đến Bắc Kỳ kinh doanh vận tải cũng vấp phải khá nhiều trở lực so với người Pháp.

điểm /   đánh giá
Chuyên mục
BAI BÁO