XÂY DỰNG CẢM XÚC TÍCH CỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SƠ SỞ TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

  • Nguyễn Thị Bích Liên
  • Mai Thị Thúy Hảo
Từ khóa: Cảm xúc tích cực, sức khỏe tinh thần, học sinh THCS, công tác xã hội trường học.

Tóm tắt

Bài báo này dựa trên các kết quả nghiên cứu về sức khỏe tinh thần tại các trường trung học cơ sở huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn vào năm 2017 giữa tổ chức Tổ chức ChildFund Australia tại Vietnam đã phối hợp với khoa Công tác xã hội trường Đại Học Sư phạm Hà Nội. Nghiên cứu đã chỉ ra tỉ lệ học sinh bị rỗi nhiễu tinh thần và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần học đường và hoạt động thử nghiệm ngăn ngừa cảm xúc tiêu cực ở học sinh trong giai đoạn này. Bài báo đã đánh giá hiệu quả can thiệp của các hoạt động tăng cường cảm xúc tích cực cho học sinh và khuyến nghị một số biện pháp của công tác xã hội trường học để hỗ trợ học sinh tại các trường THCS huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần của học sinh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO