TIN ĐỒN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Phạm Mạnh Hà
Từ khóa: Tin đồn, dư luận xã hội, dân tộc thiểu số.

Tóm tắt

Tin đồn là một sản phẩm tâm lí xã hội, thường đề cập đến một thông tin chưa được xác minh hoặc lời giải thích về các sự kiện, lan truyền từ người này sang người khác và liên quan đến một đối tượng, sự kiện hoặc vấn đề được công chúng quan tâm. Do nhận thức và trình độ của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế và chưa đồng đều, chưa có điều kiện kiểm chứng tính đúng đắn của thông tin nên dễ phát sinh hình thành các tin đồn. Bài viết là kết quả phân tích những nghiên cứu đi trước ở trong và ngoài nước về tin đồn, cũng như các sự kiện liên quan đến tin đồn ở vùng dân tộc thiểu số trong thời gian gần đây, hướng đến bàn luận về các khía cạnh: khái niệm; quá trình hình thành tin đồn; biến đổi tin đồn của tin đồn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhóm tác giả còn phân tích những hậu quả tin đồn ở vùng dân tộc thiểu số, từ đó cho thấy cần phải có nghiên cứu chuyên sâu về tin đồn và biến đổi tin đồn ở vùng dân tộc thiểu số nhằm đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần định hướng dư luận, hạn chế nảy sinh tin đồn tiêu cực.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO