MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH “NGHIỆN” INTERNET TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • Nguyễn Văn Nga
Từ khóa: Nghiện internet, học sinh trung học cơ sở, công tác xã hội.

Tóm tắt

Bài viết phân tích 6 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Công tác xã hội trong can thiệp, trợ giúp học sinh nghiện internet ở các trường Trung học cơ sở trên tại tỉnh Bình Định. Dựa trên phân tích mô hình hồi quy đơn biến cho thấy, chỉ có 5 nhóm yếu tố liên quan đến bản thân học sinh nghiện internet; Cán bộ trường học Cơ sở vật chất, nguồn lực; yếu tố phụ huynh và cộng đồng là những yếu tố có ý nghĩa về mặt thống kê, do đó có ảnh hưởng đến hoạt động Công tác xã hội. Trong đó, yếu tố tác động mạnh nhất là thuộc về bản thân học sinh và cán bộ làm công tác tại trường học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO