CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KHÔNG GIAN SINH TỒN (TRƯỜNG HỢP DÂN TỘC MẢNG VÀ LA HỦ Ở TỈNH LAI CHÂU)

  • Phạm Thị Phương Thái
  • Trần Thế Dương
Từ khóa: Mảng, La Hủ, không gian sinh tồn, chính sách

Tóm tắt

Mảng và La Hủ là hai trong số các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế - xã hội gặp khó khăn nhất trong nhóm dân tộc thiểu số rất ít người (DTTSRIN). Họ - những cư dân rẻo cao điển hình, vốn có lối sống du canh - du cư, hoạt động kinh tế và không gian sinh tồn gắn chặt với rừng. Mặc dù được thụ hưởng nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước dành cho nhóm DTTSRIN, song dân tộc Mảng và La Hủ vẫn bị xếp vào cuối bảng. Hiệu quả của những chính sách hỗ trợ nhằm thay đổi sinh kế, phát triển kinh tế - xã hội dành cho những cộng đồng dân tộc này nhiều khi không như mong đợi. Bởi lẽ, nội dung chính sách có những điểm thiếu sát hợp với đặc điểm không gian sống và đặc trưng văn hóa của những tộc người đã và đang luôn coi rừng là không gian sinh tồn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO