LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI

  • Hoàng Thị Cương
Từ khóa: Phương pháp lịch sử chức năng, tác giả tiên phong, văn học, yêu nước, chống chủ nghĩa thực dân.

Tóm tắt

Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử chức năng để tổng thuật lịch sử nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu từ cuối thế kỉ XIX cho đến hiện nay và chỉ ra các khuynh hướng nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu của từng giai đoạn. Từ kết quả của tổng thuật, chúng tôi nhận thấy rằng giới nghiên cứu đã chú ý rất nhiều đến các phương diện chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu, tuy nhiên ít người để ý tới khía cạnh chống chủ nghĩa thực dân của thơ văn ông. Nguyễn Đình Chiểu được phần lớn giới nghiên cứu và độc giả tôn vinh như một nhà thơ yêu nước vĩ đại trong kỉ nguyên tiền thuộc địa, nhưng tới nay, mới có rất ít người nghiên cứu ông với tư cách là tác giả tiên phong của bộ phận văn học đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO