LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU WILLIAM FAULKNER – PHÁC THẢO HÀNH TRÌNH VÀ XU HƯỚNG

  • Hồ Thị Vân Anh
Từ khóa: Lịch sử nghiên cứu, William Faulkner, xu hướng nghiên cứu, liên ngành, nghiên cứu văn hóa.

Tóm tắt

Nhiệm vụ đầu tiên được đặt ra trong bài viết là phác thảo lịch sử nghiên cứu, phê bình W. Faulkner. Chúng tôi cố gắng khái quát hóa các xu hướng nghiên cứu Faulkner trên thế giới gắn với những chuyển biến trong lịch sử nghiên cứu về ông. Hình dung toàn cảnh này là cơ sở để góp phần nhìn nhận lại chặng đường tiếp nhận Faulkner ở Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là, việc thoát khỏi lối “đọc kĩ” để tiếp cận văn chương Faulkner từ góc độ liên ngành, đặc biệt từ nghiên cứu văn hóa, là hướng đọc Faulkner đang thịnh hành trên thế giới. Trong khi đó, ở Việt Nam, hướng tiếp cận này vẫn còn chưa dày dặn, mở ngỏ những khả năng phát triển trong tương lai. Những khảo cứu của bài viết có ý nghĩa cung cấp thêm tư liệu thực tiễn cho các nhà nghiên cứu Faulkner ở Việt Nam, đồng thời góp thêm một đoán định về triển vọng nghiên cứu Faulkner ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO