VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT HUY LỢI THẾ SO SÁNH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

  • Ngô Thúy Quỳnh

Tóm tắt

Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mỗi địa phương có tiềm năng thế mạnh và lợi thế so sánh không giống nhau, song, trong quá trình thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương nào cũng muốn phát triển mạnh công nghiệp, thu hút nhiều dự án đầu tư có công nghệ trung bình và thấp nên năng suất lao động của rất nhiều tỉnh đạt mức thấp. Ở Việt Nam, hầu hết các địa phương chưa phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế, hình thành các sản phẩm chủ lực nhằm bứt phá trong phát triển kinh tế theo hướng thịnh vượng và bền vững. Bài viết góp phần làm rõ định hướng quản lí nhà nước đối với phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của các địa phương để làm giàu kinh tế các địa phương cũng như thịnh vượng quốc gia.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO