NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BIỂN VÀ VEN BIỂN THANH HÓA

  • Lê Thị Lệ

Tóm tắt

Bài báo tập trung đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực biển và ven biển của tỉnh Thanh Hóa, từ các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nguyên nhân, các áp lực lên môi trường, diễn biến chất lượng môi trường nước, đất, không khí và tiếng ồn, kết quả cho thấy diễn biến môi trường của khu vực biển và ven biển đang có dấu hiệu và xu hướng bị ô nhiễm. Để khắc phục ô nhiễm và đảm bảo sự phát triển bền vững cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường như: có chính sách bảo vệ môi trường ở từng khu vực đô thị, nông thôn, các cơ sở sản xuất và chế biến thủy sản, các khu du lịch và dịch vụ biển, tăng cường quản lí nhà nước, đầu tư tiềm lực tài chính, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khu vực về bảo vệ môi trường khu vực biển và ven biển trong thời gian tới.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO