HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ THANH HÓA CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

  • Trương Thị Hải

Tóm tắt

Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Thanh Hóa đã đưa đến những chuyển biến lớn lao đối với đường bộ. Từ tuyến giao thông quan trọng nhất là Đường thuộc địa (đoạn qua Thanh Hóa) đến các tuyến đường nội tỉnh đều có sự tu bổ đáng kể về chiều rộng mặt đường, chất liệu thi công cũng như các công trình phụ trợ. Đường bộ phát triển dẫn đến sự tăng trưởng khá nhanh của lượng ô tô lưu thông trên toàn tỉnh. Một số hình thức vận tải mới đã xuất hiện. Tuy nhiên, việc nâng cấp đường bộ Thanh Hóa không ra khỏi mục đích chung là phục vụ cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO