QUAN CHẾ THỜI TRẦN TRONG SO SÁNH VỚI TRUNG QUỐC: TIẾP CẬN TỪ NGÔI VỊ TỂ TƯỚNG

  • Phan Ngọc Huyền

Tóm tắt

Bài viết này khảo cứu về ngôi vị Tể tướng dưới thời Trần từ góc độ so sánh với quan chế Trung Quốc để thấy rõ được sự tương đồng và khác biệt về tên gọi và sự biến đổi của danh xưng; về nguồn gốc xuất thân, chức nhiệm và bản chất nắm quyền của chế độ Tể tướng ở cả hai nước. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp nhận diện rõ hơn về những giá trị đặc thù và tính dân tộc của quan chế thời Trần trong so sánh với quan chế Trung Quốc từ thời Đường - Tống đến đầu thời Minh.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO