GHI NHẬN MỚI VỀ ĐẶC ĐIỂM TIẾNG KÊU SIÊU ÂM VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI DƠI THÒ ĐUÔI Mops plicatus (CHIROPTERA: MOLOSSIDAE) Ở VIỆT NAM

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0008

  • Đinh Văn Thái
  • Đào Nhân Lợi
Từ khóa: Dơi, phân bố, tiếng kêu siêu âm, Mammalia.

Tóm tắt

Dơi thò đuôi (Mops plicatus) là một trong những loài phân bố rộng nhưng còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam. Những tài liệu đã công bố cho thấy loài dơi này đã được ghi nhận ở một số địa điểm thuộc năm tỉnh và thành phố của Việt Nam, bao gồm: Lạng Sơn, Đồng Nai, Hà Nội, Phú Thọ và Bắc Kạn. Trong đó, cá thể duy nhất của loài dơi này ở Hà Nội được ghi nhận năm 1974. Mặt khác, một cá thể khác thuộc loài Dơi thò đuôi cũng được ghi nhận ở Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam năm 1960 nhưng không chỉ dẫn rõ vị trí cụ thể. Trong năm 2020 và 2021, chúng tôi đã điều tra các loài dơi ở Vịnh Hạ Long và một số khu vực thuộc miền Bắc Việt Nam. Kết quả điều tra có ghi nhận một cá thể cái mang thai thuộc loài Dơi thò đuôi ở Vịnh Hạ Long và một cá thể khác ở Hà Nội. Bài báo này cung cấp dẫn liệu mới về tiếng kêu siêu âm và phân bố của loài dơi này ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20