BỐN CÁCH CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ PAPPUS

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0001

  • Trần Đức Anh
Từ khóa: Định lí Pappus, Hình học tuyến tính, Hình học xạ ảnh, Hình học afin, Hình học Euclid, đường cong đại số.

Tóm tắt

Định lí Pappus, Hình học tuyến tính, Hình học xạ ảnh, Hình học afin, Hình học Euclid, đường cong đại số. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20