NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUANG HỢP VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CỎ NGỌT (Stevia rebaudiana BERTONI) NUÔI CẤY IN VITRO TRONG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƠN SẮC VÀ GIAI ĐOẠN NHÀ LƯỚI

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0076

  • Điêu Thị Mai Hoa
  • Nguyễn Thị Thúy Hường
Từ khóa: Stevia rebaudiana, LED, đèn huỳnh quang, in vitro, quang hợp, sinh trưởng.

Tóm tắt

Cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) được xem là là loại cây dược liệu. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh trưởng, tích lũy chất khô trong quang hợp của cây cỏ ngọt nuôi cấy trong điều kiện chiếu sáng có tỉ lệ thành phần quang phổ khác nhau, từ đó tìm ra tỉ lệ chiếu sáng phù hợp nhất. Vật liệu khởi đầu là những đoạn thân cây cỏ ngọt đem nuôi cấy trong môi trường tạo chồi gồm: MS cơ bản bổ sung 20 g\Lsucrose; 8 g\Lagar; 0,15 mg\LBAP, 0,2 mg\LNAA, nuôi cấy trong 4 tuần dưới hệ thống giàn đèn LED với các tỉ lệ ánh sáng màu khác nhau theo các công thức sau: 40% đỏ\20% xanh\40% cam (CT1), 20% đỏ\20% xanh\60% vàng (CT2), 72% đỏ\14% xanh\14% trắng (CT3) và 80% đỏ\20% xanh (CT4) và đối chứng là công thức chiếu đèn huỳnh quang (ĐC). Kết quả ở công thức CT4 cho tỉ lệ tạo chồi là 100%, chiều cao trung bình 48,5 mm\chồi và chất lượng chồi tốt nhất. Môi trường tạo rễ gồm: MS cơ bản bổ sung 15 g sucrose, 8 g\Lagar, 0,2 mg\LNAA trong 4 tuần. Kết quả cũng cho thấy, công thức chiếu sáng CT4 thích hợp nhất cho quang hợp và sinh trưởng của cây cỏ ngọt nuôi cấy giai đoạn tạo rễ. Những cây con từ hệ thống chiếu sáng này khi được trồng trong nhà lưới có khả năng sống sót, sinh trưởng tốt hơn cây từ các điều kiện chiếu sáng còn lại. 

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO