Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG LOÀI DƯƠNG XỈ THUỘC HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE CHING EX PIC. SERM.) Ở VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC - PHIA ĐÉN, CAO BẰNG Tải xuống tải PDF