ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BỔ SUNG MỘT SỐ NGUỒN NITƠ VÀ CARBON VÀO MÔI TRƢỜNG NUÔI CẤY ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ HOẠT CHẤT CỦA NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0071

  • Lê Thị Tươi
  • Lê Thị Huệ
  • Cao Tuấn Kiệt
  • Nguyễn Đức Hiếu
  • Đỗ Thị Hồng
  • Lê Thị Tuyết Mai
  • Vũ Thị Bích Huyền
Từ khóa: Cordyceps militaris, Đông trùng hạ thảo, nhộng tằm tươi, môi trường nuôi cấy.

Tóm tắt

Cordyceps militaris, loài nấm kí sinh trên côn trùng, có giá trị dược liệu cao tương tự như nấm Cordyceps sinensis và có giá trị kinh tế rất lớn. Việc đảm bảo sự hài hoà giữa phát triển sinh khối và khả năng tích lũy hoạt chất trong quả thể nấm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm chất lượng từ loại nấm dược liệu này. Trong nghiên cứu này, hiệu quả sử dụng các nguồn nitơ (nhộng tằm tươi, pepton, cao nấm men) và bổ sung carbon trong môi trường nuôi cấy nhân tạo nấm Đông trùng hạ thảo C. militaris đến phát triển sinh khối và hàm lượng cordycepin, adenosin trong quả thể nấm đã được đánh giá. Kết quả cho thấy, môi trường N1 sử dụng 20 g\L nhộng tằm tươi, 0,5 g\L KH2PO4 và 0,5 g\L MgSO4 cho năng suất và hàm lượng hoạt chất cao nhất, đạt 17,01 mg cordycepin\bình nuôi cấy. Bổ sung thêm các nguồn carbon (glucose và sucrose) với hàm lượng (10, 20, 40 g\L) vào môi trường N1 có thể rút ngắn thời gian lan sợi và thời gian hình thành quả thể nấm, nhưng làm giảm rõ rệt hàm lượng cordycepin. Kết quả nghiên cứu có vai trò quan trọng trong việc định hướng lựa chọn thành phần tối ưu của môi trường nuôi cấy C. militaris để có nấm thành phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng cảm quan và hàm lượng hoạt chất cordycepin cao

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO