Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU TRÊN CƠ SỞ ẢNH VỆ TINH GIAI ĐOẠN 1988 - 2018 Tải xuống tải PDF