Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CHẤT ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA NẤM LINH CHI ĐỎ (Ganoderma lucidum) Tải xuống tải PDF