Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ LÊN MEN DỊCH CHIẾT LÁ TÍA TÔ (Perilla frutescens (L.) BRITTON) CỦA CHỦNG NẤM MEN NM3.6 Tải xuống tải PDF