ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN THIẾU NƯỚC ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ CỦA CÂY BỒ CÔNG ANH ẤN ĐỘ (Lactuca indica L.)

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0010

  • Phạm Thị Thanh Thìn
  • Cao Phi Bằng
  • Nguyễn Thị Thanh Hải
  • Bùi Thế Khuynh
  • Nguyễn Phương Mai
  • Trần Thị Thanh Huyền
Từ khóa: Bồ công anh Ấn Độ (Lactuca indica L.), điều kiện thiếu nước, sinh lí, ra hoa.

Tóm tắt

Cây Bồ công anh Ấn Độ hay Rau diếp Ấn Độ (Lactuca indica L.) là loại dược liệu quý nhưng còn ít được quan tâm nghiên cứu. Trong công trình này, chúng tôi nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lí của cây Bồ công anh Ấn Độ dưới tác động của điều kiện thiếu nước (5, 8 và 11 ngày bị thiếu nước). Cây Bồ công anh Ấn Độ bị héo sau 5 ngày thiếu nước (66,66%), tỉ lệ héo tăng lên sau 8 (93,33%) và 11 ngày (100%) thiếu nước. Thời gian thiếu nước càng dài thì cây càng chậm phục hồi. Điều kiện thiếu nước gây suy giảm huỳnh quang diệp lục, hàm lượng nước liên kết cũng như sự phát sinh hoa ở cây Bồ công anh Ấn Độ. Nhưng sự thiếu nước làm tăng hàm lượng nước liên kết và rút ngắn thời gian ra hoa của loài cây này. Tác động của sự thiếu nước tăng theo thời gian thiếu nước của cây. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO