ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ pH ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP, HOẠT TÍNH VÀ ĐỘ BỀN CỦA α-AMYLASE TỪ CHỦNG VI KHUẨN Bacillus subtilis V37

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0009

  • Đoàn Văn Thược
  • Nguyễn Phúc Hưng
Từ khóa: α-amylase, Bacillus subtilis, nhiệt độ, pH.

Tóm tắt

Ảnh hưởng của 2 tác nhân vật lí quan trọng là nhiệt độ và pH đến khả năng sinh tổng hợp, hoạt tính và độ bền của α-amylase từ chủng vi khuẩn Bacillus subtilis V37 đã được nghiên cứu trong bài báo này. Kết quả nghiên cứ cho thấy, hoạt tính enzyme thu được đạt giá trị lớn nhất khi nuôi chủng vi khuẩn B. subtilis V37 ở nhiệt độ 35 oC và pH 7,0. Hoạt tính enzyme đạt giá trị cực đại khi thực hiện phản ứng ở pH 6,0 và nhiệt độ 70 oC. Dịch enzyme thô sẽ giữ được hoạt tính tốt nhất khi bảo quản trong dung dịch đệm có pH từ 5,0 đến 7,0. Alpha-amylase từ chủng vi khuẩn B. subtilis V37 tương đối bền nhiệt: enzyme giữ được khoảng 100% hoạt tính sau 1 giờ ủ ở nhiệt độ 30 và 40 oC, giữ lại được khoảng 34% hoạt tính sau 1 giờ ủ ở nhiệt độ 80 oC. Với những đặc tính này, α-amylase từ chủng vi khuẩn B. subtilis V37 có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống ví dụ như sản xuất thực phẩm, công nghệ lên men, thức ăn chăn nuôi. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO