Quay trở lại chi tiết bài viết HOẠT CHẤT ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ VÚ TRONG QUẢ CÂY THÔI CHANH TRẮNG (Tetradium ruticarpum) Tải xuống tải PDF