Quay trở lại chi tiết bài viết TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA ĐƠN LỚP MoS2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ĐỌNG PHA HƠI HÓA HỌC SỬ DỤNG TIỀN CHẤT HỮU CƠ (MOCVD) Tải xuống tải PDF