MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ ĐỐI VỚI CẤU TRÚC KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG GeO2 LỎNG

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0005

  • Phạm Hữu Kiên
  • Nguyễn Hồng Lĩnh
  • Phạm Xuân Hiển
  • Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Phan Đình Quang
  • Giáp Thị Thùy Trang
Từ khóa: GeO2 lỏng, không đồng nhất, đám, khuếch tán, đơn vị cấu trúc.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện mô phỏng về GeO2 lỏng. Cấu trúc và quá trình khuếch tán được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm, phân bố đơn vị cấu trúc GeOx (x = 4, 5, 6), phân bố khoảng cách, phân bố góc và trực quan hóa số liệu. Các kết quả mô phỏng cho thấy cấu trúc GeO2 lỏng gồm các đám GeO4, GeO5 hoặc GeO6. Các đám này có kích thước phụ thuộc vào áp suất và phân bố không đồng nhất. Kết quả này đã khẳng định nguồn gốc về động học không đồng nhất trong các hệ oxit lỏng. Thêm nữa, hệ số khuếch tán của Ge, O giảm theo áp suất. Chúng tôi cũng chỉ ra sự khuếch tán liên quan chủ yếu đến sự phá vỡ liên kết Ge-O.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO