NGHIÊN CỨU SỰ KHUẾCH TÁN CỦA NGUYÊN TỬ XEN KẼ TRONG HỢP KIM XEN KẼ AuSi VỚI CẤU TRÚC LẬP PHƯƠNG TÂM DIỆN

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0004

  • Nguyễn Quang Học
  • Nguyễn Đức Hiền
  • Nguyễn Ngọc Lê
  • Vũ Thùy Linh
  • Phạm Huyền Trang
  • Lê Hồng Việt
Từ khóa: hợp kim xen kẽ, hệ số khuếch tán, độ biến dạng, áp suất, AuSi, định luật Arrhenius, phương pháp thống kê mômen.

Tóm tắt

Bài báo rút ra biểu thức giải tích của hệ số khuếch tán của nguyên từ xen kẽ phụ thuộc vào độ biến dạng và áp suất đối với hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc lập phương tâm diện (LPTD) bằng phương pháp thống kê mômen trên cơ sở kết quả nghiên cứu trước đây đối với kim loại và chất bán dẫn. Kết quả lí thuyết được áp dụng cho hợp kim AuSi. Các kết quả tính số của chúng tôi nghiệm đúng định luật Arrhenius

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO