PHƯƠNG PHÁP LẶP SONG SONG RUNGE-KUTTA HAI BƯỚC

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0002

  • Nguyễn Thu Thuỷ
Từ khóa: Phương pháp Runge-Kutta ẩn, dự báo- hiệu chỉnh, tính ổn định, song song.

Tóm tắt

Bài báo xây dựng lớp các phương pháp lặp song song Runge-Kutta (RK) hai bước có cấp chính xác cao để giải bài toán giá trị ban đầu không cương của hệ phương trình vi phân cấp một: y′(t) = f(t, y(t)) cho máy tính song song. Bắt đầu với một phương pháp Runge-Kutta s−nấc ẩn hai bước (TSRK) có cấp chính xác p, chúng ta áp dụng quá trình lặp song song dự báo- hiệu chỉnh P (EC)mE. Bằng cách này có thể thu được một phương pháp Runge-Kutta hai bước hiện có cấp chính xác p với mọi m và có s(m + 1) lần tính hàm vế phải mà trong đó s giá trị có thể tính song song. Bằng các thử nghiệm số chúng tôi chứng tỏ được phương pháp lặp song song trong bài báo này hiệu quả hơn các phương pháp tuần tự và song song hiện có.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO