CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ GAUSS-BONNET ĐỊA PHƯƠNG

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0001

  • Trần Đức Anh
Từ khóa: Gauss-Bonnet, độ cong Gauss, độ cong trắc địa, hình học vi phân, dạng liên kết, định lí Stokes.

Tóm tắt

Chúng tôi trình bày một chứng minh đầy đủ và ngắn gọn cho định lí Gauss-Bonnet, một định lí đặc sắc của Hình học vi phân, nêu lên mối liên hệ giữa tính hình học vi phân và tính tôpô, tuy nhiên, kết quả này lại bị bỏ qua trong Chương trình mới dành cho sinh viên Khoa Toán-Tin, cũng như học viên cao học. Chứng minh dựa hoàn toàn vào định lí Stokes.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO