ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI BẰNG TƯ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT

  • Nguyễn Hồ
  • Phan Văn Phú
  • Nguyễn Thị Phương
  • Lư Ngọc Trâm Anh
  • Nguyễn Thị Hải Lý
  • Nguyễn Thị Hồng Điệp
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, lớp phủ, ảnh vệ tinh, sử dụng đất, cỏ ngập nước

Tóm tắt

Đồng Tháp Mười được coi là khu vực đất ngập nước nội địa điển hình ở Đồng bằng sông Cửu Long với hệ sinh thái đồng cỏ và rừng ngập nước theo mùa. Bài báo đã nghiên cứu đánh giá sự thay đổi đất ngập nước của vùng giai đoạn từ 1990 đến 2020, bằng
công nghệ viễn thám với tư liệu ảnh vệ tinh Landsat đa thời gian và phương pháp phân loại có giám sát Maximum Likelihood. Độ chính xác của phân loại là 90,50% và 93,60% tương ứng cho năm 1990 và 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong khoảng 30 năm, đất ngập
nước có sự suy giảm nghiêm trọng, hơn 88,6% diện tích đã được chuyển đổi sang đất nông nghiệp (trồng lúa) và vườn cây ăn trái. Kết quả này sẽ cung cấp thêm các thông tin cho việc hoạch định các chính sách và giải pháp nhằm bảo vệ các mảng còn sót lại cuối cùng của đồng cỏ và rừng ngập nước theo mùa ở Đồng Tháp Mười.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO