PHÂN VÙNG ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • Vũ Đình Chiến
Từ khóa: phân vùng địa lí tự nhiên, tiểu vùng, tài nguyên du lịch, Bình Định.

Tóm tắt

Để khai thác hợp lí tài nguyên, định hướng quy hoạch lãnh thổ phục vụ phát triển du lịch, phân vùng địa lí tự nhiên là rất cần thiết. Vận dụng cơ sở lí luận về phân vùng địa lí
tự nhiên, bài báo đã tiến hành nghiên cứu sự phân hóa có quy luật của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Bình Định; tiến hành phân vùng địa lí tự nhiên lãnh thổ Bình Định thành 2 cấp: vùng và tiểu vùng; xác định rõ những đặc điểm tự nhiên nổi bật, tài
nguyên tiêu biểu của các tiểu vùng phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định. Phân vùng địa lí tự nhiên phục vụ phát triển du lịch và bản đồ phân vùng (tỉ lệ 1: 100.000) cho thấy Bình Định có 2 vùng và 5 tiểu vùng với đầy đủ những những thông tin cơ bản về đặc điểm tự nhiên, tài nguyên du lịch của các tiểu vùng. Đây chính là cơ sở cho việc đánh giá mức độ thuận lợi của điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch ở Bình Định nói chung cũng như tổ chức một số loại hình du lịch cụ thể nói riêng ở các tiểu vùng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO