NGHIÊN CỨU XU THẾ VÀ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN

  • Đào Ngọc Hùng
  • Trần Thế Định
Từ khóa: xu thế, tác động, biến đổi khí hậu, vùng Tứ giác Long Xuyên.

Tóm tắt

Bài báo đã cung cấp cái nhìn tổng thể về những biểu hiện, xu thế biến đổi khí hậu ở vùng Tứ giác Long Xuyên và những tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra trong vùng. Với việc sử dụng các phương pháp định lượng để xử lí số liệu nhiệt độ, lượng mưa ở 2 trạm Khí tượng Châu Đốc và Rạch Giá, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ trung bình ở vùng Tứ giác Long Xuyên tăng 0,56 oC trong 40 năm qua, xu hướng tăng diễn ra trên phạm vi toàn vùng; tuy nhiên, xu thế biến đổi lượng mưa lại khác nhau theo không gian, lượng mưa có xu hướng tăng ở trạm Rạch Giá, với mức tăng 0,13 mm/năm và có xu hướng giảm ở trạm Châu Đốc, với mức giảm khoảng 0,75 mm/năm. Ngoài ra, qua việc kế thừa các nghiên cứu trước đó, bài báo cũng cho thấy rằng, BĐKH và nước biển dâng sẽ làm gia tăng các khu vực ngập lụt vào mùa mưa, hạn mặn vào mùa khô và ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất trong vùng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO