Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG RỪNG Ở THỊ XÃ SA PA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 Tải xuống tải PDF