ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG RỪNG Ở THỊ XÃ SA PA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

  • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Nguyễn Thị Hoài Thu
Từ khóa: biến động, rừng, Sa Pa, đánh giá.

Tóm tắt

Bài báo tập trung phân tích, đánh giá bi ến động rừng tại thị xã Sa Pa giai đoạn 2005 - 2015. Bản đồ biến động rừng được xây dựng trên cơ sở chồng xếp bản đồ hiện trạng rừng 2005 và 2015 bằng công cụ Intersect trong Arcgis 10.2. Kết quả tính toán từ bản đồ cho thấy trong giai đoạn 2005 - 2015, diện tích rừng ở thị xã Sa
Pa tăng 11040,34 ha, độ che phủ tăng từ 49,81% lên 66,02%. Tuy nhiên chất lượng rừng có xu hướng giảm: diện tích rừng giàu và rừng trung bình giảm mạnh (4251,86 ha và 2004,41 ha) trong khi đó diện tích rừng phục hồi, rừng tre nứa, hỗn giao gỗ và tre nứa tăng lên nhanh chóng (10781,73 ha và 5090,27 ha). Bài báo cũng
phân tích một số nguyên nhân chủ yếu gây suy giảm chất lượng rừng làm cơ sở cho các nhà quản lí có những định hướng để đưa ra những quyết sách sử dụng hợp lí tài nguyên rừng một cách bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO