TỐI ƯU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTID RS320 THUỘC GEN LIPOPROTEIN LIPASE N Ư I VIỆT NAM

  • Phạm Thị Bích Đào
  • Dương Tuấn Linh
  • Bùi Thị Thúy Nga
  • Nguyễn Ánh Ngọc
  • Trần Quang Thuyên
  • Trần Thị Lan Anh
  • Phùng Thanh Hương
  • Trần Quang Bình
Từ khóa: Gen LPL, rs320, PCR - RFLP.

Tóm tắt

Đa hình rs32o trên gen Lipoprotein lipase (LPL) đã được báo cáo có liên quan đến triglycerid, cholesterol toàn phần, lipoprotein tỉ trọng cao, lipoprotein tỉ trọng thấp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO