TỔNG HỢP, CHUYỂN HÓA MỘT SỐ PHỨC CHẤT Ag(I) CHỨA CACBEN DỊ VÒNG NITƠ CÓ KHUNG IMIDAZOL

  • Nguyễn Thị Thanh Chi
Từ khóa: phức chất Ag(I), phức chất Pt(II), phức chất NHC, imidazolin-2-ylidenes

Tóm tắt

Bằng nghiên cứu tương tác của ba muối imidazolium clorua là 1,3-
dibenzylimidazolium clorua (Bn2-imy·HCl), 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium clorua (IPr·HCl) và 1,3-bis(2,4,6-trimetylphenyl)imidazolium clorua (Imes·HCl) với Ag2O
hoặc AgNO3 đã tổng hợp được ba phức chất [AgCl(Bn2-imy)] (1), [AgCl(IPr)] (2), [AgCl(Imes)] (3) với hiệu suất 86 - 94%. Việc sử dụng tiền chất AgNO3 (bền và rẻ tiền hơn Ag2O) khi có mặt K2CO3 cho phức chất 1 - 3 với hiệu suất cao hơn và điều kiện phản ứng
đơn giản hơn. Kết quả nghiên cứu tương tác của phức chất 1 với phức chất [PtCl(iPrEug)]2 đã tạo ra phức chất [PtCl(iPrEug)(Bn2-imy)] (4) có cấu trúc thú vị với hiệu suất rất cao 98% ở điều kiện phòng. Ngoài ra đã chứng tỏ phức chất Ag(I)-NHC là tiền chất thích hợp để tổng hợp phức chất chứa Pt(II)-NHC.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO