Quay trở lại chi tiết bài viết TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG PHỔ RAMAN, TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ GRAPHENE VÀ CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ GRAPHENE PHA TẠP NITƠ Tải xuống tải PDF