TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG PHỔ RAMAN, TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ GRAPHENE VÀ CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ GRAPHENE PHA TẠP NITƠ

  • Nguyễn Hải Yến
  • Lê Xuân Hùng
  • Phạm Nam Thắng
  • Phan Ngọc Hồng
Từ khóa: chấm lượng tử, graphene, phổ huỳnh quang

Tóm tắt

Trong bài báo này, các kết quả hoàn toàn mới về cải tiến phương pháp chế tạo các chấm lượng tử graphene (GQDs) và các chấm lượng tử graphene pha tạp nitơ (N-GQD) bằng cách sử dụng lò vi sóng với các cường độ và thời gian khác nhau. Đây là phương pháp
chế tạo mới và chưa từng có ở Việt Nam. Việc sử dụng lò vi sóng đã cho phép chế tạo GQDs và N-GQD một cách nhanh chóng. Những GQDs này có các đặc tính của chúng được xác định bởi phổ tán xạ Raman. Phổ hấp thụ của các mẫu GQDs chế tạo trong các điều kiện khác nhau, với sự mong đợi về các kích thước khác nhau, cũng được so sánh và phân tích. Các phổ hấp thụ này cũng được so sánh với các phổ của N-GQD được chế tạo trong cùng điều kiện. Cơ chế hấp thụ của GQDs và N-GQD sẽ được trình bày chi tiết. Các phép đo huỳnh quang của GQDs và GQD-N cũng đã được ghi nhận và phân tích.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO