Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CHẤT MO LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA VẬT LIỆU SPINEL CoFe2O4 Tải xuống tải PDF