ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CHẤT MO LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA VẬT LIỆU SPINEL CoFe2O4

  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Nguyễn Thị Diệu Thu
  • Đào Việt Thắng
  • Nguyễn Cao Khang
Từ khóa: solgel, sắt từ

Tóm tắt

ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CHẤT MO LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA VẬT LIỆU SPINEL CoFe2O4

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO