CẤU TRÚC CLUSTER TẬP HỢP TỪ CÁC HẠT COLLOID DẠNG ELLIPSOID

  • Phạm Văn Hải
  • Nguyễn Thị Như Hải
Từ khóa: cấu trúc cluster, ellipsoid, hiệu ứng Pickering, tự tập hợp

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu sự tập hợp của các hạt colloid dạng ellipsoid để tạo nên cấu trúc cluster bằng phương pháp mô phỏng Metropolis Monte Carlo. Sự tự tập hợp được thực hiện thông qua sự bay hơi của các giọt droplet. Kết quả cho thấy
đa số các cấu trúc cluster có cấu trúc xác định. Đáng chú ý là những cluster có kích thước nhỏ hơn 8 có cấu trúc trùng với cấu trúc cực tiểu mô ment bậc hai của phân bố khối lượng, cũng như các bài toán cực tiểu trong một số dạng thế tương tác khác. Tuy nhiên, cấu trúc cluster kích thước lớn hơn 8 không thỏa mãn điều kiện cực tiểu mô-ment bậc hai. Kết quả này phù hợp với nhận định về cấu trúc cluster trong nghiên cứu sự tập hợp của các hạt colloid dạng quả tạ. Bên cạnh đó, từ phân tích số liên kết và so sánh trực quan, chúng tôi quan sát thấy những cấu trúc cluster thu được trong nghiên cứu này khác với những cấu trúc mà một số nghiên cứu trước đã đưa ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO