CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LÍ, KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP g-C3N4/ZnO

  • Lê Thị Mai Oanh
  • Lâm Thị Hằng
  • Phạm Đỗ Chung
  • Đỗ Danh Bích
Từ khóa: quang xúc tác, đèn Xenon, tái hợp điện tử - lỗ trống, vật liệu tổ hợp.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, vật liệu tổ hợp g-C3N4/ZnO đã được chế tạo bằng phương pháp trộn cơ học hai thành phần. Tính chất vật lí cũng như tính chất quang xúc tác của vật liệu đã được nghiên cứu thông qua các phép đo như nhi ễu xạ tia X, chụp ảnh hiển vi điện tử quét SEM, phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến, phổ huỳnh quang PL. Giản đồ nhiễu xạ tia X cho thấy hai pha thành phần của vật liệu tổ hợp kết tinh tốt, không có sự ảnh hưởng lẫn nhau về cấu trúc tinh thể. Ảnh SEM cho thấy các hạt nano ZnO phân tán tốt trên bề mặt các tấm g-C3N4, thuận lợi cho quá trình trao đổi điện tích giữa hai pha thành phần. Cường độ huỳnh quang giảm dần khi tăng nồng độ ZnO trong vật liệu tổ hợp, chỉ ra sự suy giảm tốc độ tái hợp điện tử - lỗ trống, thuận lợi cho quá trình quang xúc tác. Kết quả nghiên cứu quá trình  quang xúc tác dưới sự chiếu xạ của đèn Xenon cho thấy các mẫu tổ hợp đều có khả năng quang xúc tác lớn hơn của hai pha thành phần. Mẫu tổ hợp CZ7-3 và CZ6-4 cho hiệu suất quang xúc tác lớn nhất, phân hủy 100% RhB trong dung dịch sau 90 phút chiếu sáng đèn Xenon. Điều này được giải thích do sự suy giảm tốc độ tái hợp điện tử - lỗ trống như quan sát thấy trong phổ huỳnh quang.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO