LÍ THUYẾT NHIỆT ĐỘNG CỦA HỢP KIM XEN KẼ AB VỚI CẤU TRÚC B 2

  • Nguyễn Quang Học
  • Nguyễn Thiện Thành
  • Nguyễn Nhật Hoàng
  • Chu Minh Thư
  • Nguyễn Thị Thảo Linh
Từ khóa: cấu trúc B2, hợp kim xen kẽ, thông số hợp kim, khoảng lân cận gần nhất trung bình, phương pháp thống kê mômen

Tóm tắt

Biểu thức giải tích của năng lượng tự do Helmholtz, năng lượng liên kết, các
thông số hợp kim, khoảng lân cận gần nhất trung bình và các đại lượng nhiệt động như hệ số dãn nở nhiệt, các hệ số nén đẳng nhiệt và đoạn nhiệt, các môđun đàn hồi đẳng nhiệt và đoạn nhiệt, năng lượng, entrôpi, các nhiệt dung đẳng tích và đẳng áp, thông số Gruneisen đối với hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc B2 dưới tác dụng của áp suất được rút ra bởi phương pháp thống kê mômen. Trong trường hợp giới hạn, ta thu được lí thuyết nhiệt động
của kim loại chính A.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO